Piekarbeid

Per 1 januari 2015 is de Regeling Gelegenheidswerk in de agrarische sector vervangen door de Regeling Piekarbeid. Op deze pagina vindt u als werkgever alle informatie welke nodig is voor een correcte en juiste verwerking van de salarissen van uw seizoenarbeiders (verder: piekarbeiders) in de agrarische sector.

Tevens vindt u op dit gedeelte van onze website de links naar de benodigde formulieren. Indien u het onderstaande stappenplan volgt, weet u zeker dat u als werkgever van piekarbeiders aan alle voorwaarden voldoet om de Regeling Piekarbeid van toepassing te laten zijn.

Voordelen Regeling Piekarbeid:

 • Géén afdracht van premies pensioenregelingen e.d.;
 • Toepassing lage WA-premie bij studenten/scholieren;
 • Géén inhouding loonbelasting bij studenten/scholieren.

Voorwaarden Regeling Piekarbeid:

 • Piekarbeider voert seizoensgebonden werkzaamheden uit die uitsluitende routinematig zijn en die te maken hebben met oogst- en teeltwerkzaamheden;
 • Piekarbeider doet het werk in een piekperiode (periode van verhoogd werkaanbod) van maximaal 8 aaneengesloten weken;
 • Piekarbeider mag niet eerder in het jaar bij u een regulier dienstverband gehad hebben;
 • Piekarbeider mag in kalenderjaar niet eerder bij andere werkgever gebruik gemaakt hebben van Regeling Piekarbeid (zie toelichting hieronder);
 • Piekarbeider ontvangen een compensatie van 0,7% van het geldende loon dat apart op de loonstrook wordt vermeld;
 • Piekarbeider wordt tenminste beloond volgens het voor hen geldende wettelijke bruto minimumloon;
 • aanmelding bij TKP Pensioen (uitvoerder BTR-regelingen agrarische sector) van de Piekarbeider dient uiterlijk op de 5e werkdag na indiensttreding te zijn gedaan;
 • er moet (óók bij studenten/scholieren) een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn.

In tegenstelling tot de Regeling Gelegenheidswerk waarbij de werknemer bij meerdere werkgevers met een apart loonheffingsnummer de 8 weken vrijstelling kon benutten, mag bij een werknemer nu maar 1 keer per jaar de Regeling Piekarbeid toepassen. Dit betekent dat het voor u als werkgever van belang wordt of voor de werknemer gedurende het kalenderjaar bij een andere werkgever de 8 weken vrijstelling al is toegepast.

Informeer dus vooraf, voordat de piekarbeider bij u start, of hij in het betreffende kalenderjaar al eerder als piekarbeider in de agrarische sector werkzaam is geweest!

BPL en de sociale partners hebben een Handleiding Regeling Piekarbeid samengesteld.
Klik hier om de handleiding te downloaden.

Zorgverzekering
Wijs als werkgever uw buitenlandse piekarbeiders er op dat zij verplicht een Nederlandse zorgverzekering moeten afsluiten. Dit voorkomt een hoop ellende wanneer het onverhoopt tot doktersbezoek of ziekenhuisopnamen komt. Eventueel kan een zorgverzekering via de werkgever geregeld worden.

STAP 1 - Kopie identiteitsbewijs en vaststelling nationaliteit
Zorg ervoor dat u als werkgever de identiteit van de betreffende piekarbeider vaststelt middels een geldig identiteitsbewijs en bewaar een kopie van het identiteitsbewijs in uw administratie. U dient een kopie van beide zijden van het identiteitsbewijs te maken.

Indien de betreffende medewerker iemand is met een buitenlandse nationaliteit, vergewis u er dan van dat hij/zij gerechtigd is om arbeid te verrichten in Nederland. Alle benodigde informatie over werken met buitenlandse arbeidskrachten kunt u vinden op www.weethoehetzit.nl
Toch adviseren wij u om in voorkomende gevallen altijd even contact op te nemen met uw vaste contactpersoon op ons kantoor.


STAP 2 - Model opgaaf loongegevens voor loonheffingen
Voorheen heette dit formulier de Loonbelastingverklaring. Wanneer wij de benodigde gegevens van u hebben ontvangen (NAW, geboortedatum, burgerservicenummer), kunnen wij via onze salarissoftware dit formulier voorbedrukt met NAW-gegevens van uw gelegenheidswerkers voor u afdrukken. Dit bespaart u veel (handmatig) invulwerk en komt de leesbaarheid veelal ten goede! Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon voor de lonen.

Kiest u toch voor het handmatig zelf invullen, klik dan hier voor het betreffende formulier.
Let op!! Indien uw piekarbeiders studenten of scholieren zijn, kunt u stap 2 overslaan en direct doorgaan naar stap 3.


STAP 3 - Model opgaaf loongegevens studenten/scholierenregeling
Voor piekarbeiders welke studiefinanciering of kinderbijslag ontvangen (studenten/scholieren) kan inhouding van loonbelasting veelal achterwege blijven. Hierdoor is het verstrekte netto loon veelal gelijk aan het bruto loon, wat u als werkgever aanmerkelijk kostenvoordeel kan opleveren. Voorwaarde is echter wel dat het Model opgaaf loongegevens studenten of scholieren volledig is ingevuld. Het niet of niet volledig invullen van dit formulier (bijvoorbeeld het registratienummer Kinderbijslag wordt niet gevuld) kan bij latere looncontroles tot aanzienlijke naheffingen loonbelasting leiden.

Dit formulier kan helaas niet door onze salarissoftware worden gegenereerd en zal derhalve handmatig moeten worden ingevuld. Klik hier voor het benodigde formulier.


STAP 4 - Melding dienstverband TKP Pensioen
Ieder dienstverband in de agrarische sector moet worden gemeld bij TKP Pensioen. Deze uitvoeringsinstelling beoordeelt tevens of de Regeling Piekarbeid terecht en correct wordt toegepast.

Let op!!
Met ingang van 2010 kunnen Meldingen Dienstverband alleen nog maar digitaal worden ingediend bij TKP Pensioen. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij als accountantskantoor hebben ons eigen portaal, waarmee we deze meldingen kunnen doen bij TKP Pensioen. Indien u wilt dat wij deze meldingen voor u verzorgen, dan adviseren wij u om de benodigde gegevens via het oude formulier aan te leveren. Klik hier voor het benodigde formulier.

Belangrijk bij piekarbeiders is dat u dit op de Melding Dienstverband bij vraag 4a aanvinkt!! Let ook op dat u de juiste doelgroep code gebruikt.
U dient bij de aanmelding direct de (verwachte) einddatum van de arbeidsperiode op te geven. Als deze einddatum nog niet bekend is, wordt geadviseerd als einddatum de toegestane periode van 8 weken te gebruiken. Deze bedraagt in totaal 56 kalenderdagen. Blijkt achteraf de datum van uitdiensttreding anders te zijn dan eerder opgegeven, dan dient u dit middels een correctie apart door te geven. Neem voor deze gevallen contact op met uw vaste contactpersoon op ons kantoor.

Let op!! De piekarbeider moet uiterlijk op de 5e werkdag zijn aangemeld bij TKP Pensioen.


STAP 5 - Schriftelijke arbeidsovereenkomst
Om bij piekarbeiderers toch in aanmerking te komen voor de lage sectorpremie, dient u een schriftelijke arbeidsovereenkomst te sluiten met de piekarbeider voor de duur van het dienstverband. Dit is alleen mogelijk voor (buitenlandse) scholieren of studenten.
Dit is ook verplicht indien de piekarbeider maximaal 8 weken bij u werkzaam is. Bij het niet aanwezig zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst kan toepassing van de verlaagde sectorpremie door de Belastingdienst worden geweigerd.

Klik hier voor een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst.


STAP 6 - Doorgeven salarisgegevens
Voor een correcte salarisstrook hebben wij, naast kopieën van de in stap 1 t/m 5 genoemde formulieren en bescheiden, de volgende gegevens van u nodig:

- gewerkt aantal dagen en uren in betreffende loontijdvak;
- uitbetaald netto loon in betreffende loontijdvak;
- eventuele verstrekte onkostenvergoedingen (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding).

De opgaaf van de verstrekte loonbedragen dient uiterlijk in de derde week na afloop van het loontijdvak plaats te vinden. Dit om tijdige verzending en betaling van de loonaangifte te waarborgen.
Bijvoorbeeld: ps hebben in mei bij u gewerkt, uiterlijk 3e week juni opgaaf van de loongegevens, betaling en indiening loonaangifte over mei moet uiterlijk 30 juni hebben plaatsgevonden.