Blijf op de hoogte

« Terug

Regeling compensatie transitievergoeding

28 mrt

Vanaf 1 april 2020 is het in sommige gevallen mogelijk om compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die u als werkgever verschuldigd bent als u één van uw werknemers ontslaat.

Een werknemer die twee jaar ziek is mag, onder voorwaarden, door zijn of haar werkgever worden ontslagen. De werkgever kan hiervoor een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, waarbij uiteraard moet worden aangetoond dat het ontslag redelijk is. Als de werkgever en werknemer in goed overleg tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst komen, dan kan er worden gekozen voor een vaststellingsovereenkomst. In beide gevallen heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Om te voorkomen dat een werkgever te maken krijgt met extra kosten, bovenop de loonkosten tijdens de twee ziektejaren, heeft de overheid de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ opgezet. Deze regeling zal -zoals gezegd- vanaf 1 april 2020 in werking treden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een compensatie van de transitievergoeding, moet de compensatieaanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:


• De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige ziekte;
• De werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
• De werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan werknemer.

Een werkgever kan ook met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor de regeling. Dit geldt voor werkgevers die transitievergoeding tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 aan een werknemer, die uit dienst is gegaan wegens ziekte, hebben betaald. Het UWV noemt deze aanvragen ‘oude gevallen’.

Werkgevers die de transitievergoeding na 1 april 2020 uitbetalen zijn de zogenaamde ‘nieuwe gevallen’.

Aanvraag- en beslistermijn

De compensatieaanvraag kan vanaf 1 april 2020 worden ingediend bij het UWV. De ‘nieuwe gevallen’ dienen de aanvraag binnen 6 maanden ná uitbetaling van de volledige transitievergoeding ingediend te hebben bij het UWV. De ‘oude gevallen’ hebben maximaal 6 maanden de tijd na inwerkingtreding van de nieuwe wet, wat betekent dat uiterlijk op 30 september 2020 de volledige aanvraag binnen moet zijn.
Het UWV hanteert een beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Indien een aanvraag niet volledig is, dan krijgt een werkgever 14 dagen de tijd om ontbrekende gegevens of documenten aan te leveren. Het UWV verwacht echter in het eerste half jaar veel aanvragen van ‘oude gevallen’, waardoor is besloten om de beslistermijn op voor deze gevallen op te rekken naar 6 maanden. Een werkgever zal voor de ‘oude gevallen’ ook meer tijd krijgen om ontbrekende gegevens aan te leveren, namelijk 28 dagen.

Hoogte van het compensatiebedrag

Het UWV bepaalt het bedrag dat wordt gecompenseerd. Dit bedrag kan afwijken van de transitievergoeding die daadwerkelijk is uitgekeerd aan de werknemer; de compensatie zal echter nooit hoger zijn dan de betaalde transitievergoeding.

Reden voor afwijkingen in de transitievergoeding kunnen zijn:

  • Het bedrag dat wordt gecompenseerd kan niet hoger zijn dan het wettelijke maximumbedrag (in 2020: € 83.000,-) óf een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan dit bedrag.
  • De compensatie kan niet hoger zijn dan de transitievergoeding die zou zijn betaald op de dag van de maximale ziekteperiode van 2 jaar. Als de arbeidsovereenkomst later eindigt en er is daardoor een hogere transitievergoeding betaald, dan wordt de extra periode niet vergoed.
  • Als de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding afspreken dan in de wet staat, dan is de compensatie niet hoger dan de door werknemer en werkgever afgesproken transitievergoeding.
  • De opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed.
  • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven