Blijf op de hoogte

« Terug

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

15 dec

Na de uitbraak van COVID-19 is in 2020 het Economisch Herstelfonds (EHF) ingesteld. Dit Europese fonds is bedoeld als tegemoetkoming voor de landbouwsector en het platteland. Nederland ontvangt voor de jaren 2021 en 2022 in totaal € 52,4 miljoen uit dit fonds.

De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. De middelen zijn toegevoegd aan het budget voor het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en worden gebruikt voor twee subsidieregelingen:

  1. Investeringsregeling groen-economisch herstel;
  2. Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel.

Investeringsregeling groen-economisch herstel
Deze investeringsregeling is bedoeld voor alle landbouwers. Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op:
• precisielandbouw en smart farming;
• digitalisering;
• water, droogte, verzilting;
• duurzame bedrijfsvoering;
• natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Voor elke categorie zal een lijst met investeringen worden opgesteld. Het subsidiepercentage bedraagt 60% en voor jonge landbouwers 75%. Een aanvrager kan voor maximaal twee investeringen een aanvraag indienen met een subsidiebedrag van minimaal € 25.000 en maximaal € 150.000. Door deze nieuwe regeling komt de POP3-subside voor jonge landbouwers (investeringssubsidie) te vervallen.

Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel
Deze regeling is ter bevordering een veerkrachtige, toekomstbestendige landbouw, die bijdraagt aan milieu- en klimaatdoelen. De subsidie wordt verstrekt aan projecten van samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame verdienmodellen voor de landbouwsector. De samenwerkingsverbanden bestaan uit verschillende actoren in de landbouwsector zoals landbouwbedrijven, ketenpartners, producentengroeperingen, coöperaties, MKB-bedrijven of brancheorganisaties. Er moet in ieder geval tenminste één landbouwbedrijf bij betrokken zijn.

Publicatie regeling en openstelling
De verwachting is dat de regeling tussen 6 december 2021 en 14 februari 2022 opengesteld gaat worden. Daarbij wordt het zogenaamde tendersysteem toegepast: de aanvragen gedurende de gehele openstellingsperiode worden gerangschikt op basis van een puntensysteem.

Vragen over de regeling? Klik hier voor de veelgestelde vragen op de website van de RVO

Bron: RVO

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven