Blijf op de hoogte

« Terug

Aanpassingen in Belastingplan 2014

22 okt

De parlementaire behandeling van het Belastingplan 2014 heeft de nodige aanpassingen opgeleverd. De belangrijkste (fiscale) wijzigingen zetten wij voor u op een rijtje.

LASTENVERLAGING

T
erugdraaien versobering zelfstandigenaftrek
In het aanvullend pakket wordt de verlaging van de zelfstandigenaftrek geheel teruggedraaid (300 mln.).

Fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (incl. TSZ)
Naast de resterende maatwerkvoorziening voor gemeenten blijft de huidige fiscale voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten in aangepaste vorm in de jaren 2014 en verder gehandhaafd. De maatregel wordt aangescherpt, uitgaven waarvoor een voorliggende voorziening bestaat in de Wmo (o.a. uitgaven voor woningaanpassingen) worden van de fiscale aftrek uitgezonderd.

Verlagen tarief box 2
Het box 2 tarief wordt in 2014 incidenteel verlaagd van 25% naar 22%. Dit levert op korte termijn kasopbrengsten op en leidt in latere jaren tot derving.

Box 2: Verlaging marge gebruikelijk loon
Het loon van een aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder) wordt vastgesteld aan de hand van een gebruikelijk loon: het loon dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk. Dit gebruikelijk loon mag volgens huidige wetgeving tot 30% afwijken van (lager zijn dan) het ‘marktloon’. Dit percentage wordt per 2015 zodanig aangepast dat deze maatregel 150 mln. oplevert.
Verlaagd BTW-tarief renovatie en onderhoud (incl. architecten en hoveniers)
Het verlaagde BTW-tarief voor bouw en renovatie geldt voor heel 2014. Dit is conform de huidige regeling inclusief architecten en hoveniers.

Terugdraaien afbouw algemene heffingskorting 4e schijf
Door de volledige afbouw van de algemene heffingskorting stijgt de marginale druk. Het terugdraaien van deze maatregel in de 4e schijf zorgt voor een lastenverlichting van 480 mln. en een daling van de marginale druk.

Arbeidsmarkt jongeren
De premiekortingsregeling voor uitkeringsgerechtigden wordt aangepast en meer gericht op het ondersteunen van de arbeidsmarktpositie van jongeren.

Verlaging tarief eerste schijf
Om op korte termijn de bestedingen te stimuleren, wordt het tarief eerste schijf in 2014 verlaagd.

LASTENVERZWARING

Motorrijtuigenbelasting
De geplande verlaging van de MRB vervalt.

Aanscherpen CO2-grenzen BPM
In de BPM worden vanaf 2015 de CO2 grenzen verder aangescherpt.

Leidingwaterbelasting
Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd. Tevens vervalt het maximumverbruik van 300m3 waarover wordt geheven in de leidingwaterbelasting.

Belasting op afval storten
De heffing op afval storten wordt opnieuw ingevoerd.

Werkbonus
De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus op het huidige niveau. Vanaf 2018 is de werkbonus volledig afgeschaft.

Bestrijding schijnconstructies
Door middel van het aanpakken van oneigenlijk gebruik van de ondernemersfaciliteiten (waaronder schijnconstructies) wordt 100 mln. bespaard.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven