Blijf op de hoogte

« Terug

Werkkostenregeling definitief ingevoerd 1 januari 2015

30 jul

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling voor alle werkgevers defintief ingevoerd en komt het thans geldende keuzeregime te vervallen.

Met ingang van die datum wordt tevens het percentage van de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Dat staat in een brief die staatssecretaris Wiebes (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gezonden.
In zijn brief geeft Wiebes aan dat de werkkostenregeling in haar huidige vorm al tot een vermindering van de administratieve lasten leidt doordat voor voorzieningen waarvoor van de vrije ruimte gebruikgemaakt wordt geen vastleggingen meer op werknemersniveau vereist zijn. Het is volgens Wiebes nu zaak om ook de administratieve lasten zoals die in de praktijk ervaren worden zo veel mogelijk weg te nemen. Hij stelt daarom vijf maatregelen voor die daaraan kunnen bijdragen:

1. Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;
Het noodzakelijkheidscriterium is een open norm die ervan uitgaat dat hetgeen een werkgever in het kader van zijn bedrijfsvoering aan voorzieningen noodzakelijk acht, aan de werknemer kan worden verstrekt zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Voorgesteld wordt om het noodzakelijkheidscriterium voorlopig alleen te introduceren voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur (portable computer, de tablet met een diameter groter dan 7 inch (meer dan 90% zakelijk gebruik) en de kleinere tablet, de smartphone en de mobiele telefoon (meer dan 10% zakelijk gebruik).

2. Jaarlijkse afrekensystematiek;
De huidige afrekensystematiek wordt vereenvoudigd door te bepalen dat een inhoudingsplichtige voortaan nog maar één keer per jaar hoeft vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Hierdoor zal het niet meer nodig zijn om per aangiftetijdvak te toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden.

3. Concernregeling;
Binnen concernverhoudingen hoeft niet langer een splitsing hoeft te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel komen en deels ten behoeve van een ander. Aan de concerntoepassing wordt als voorwaarde verbonden dat er sprake is van vrijwel volledig eigendom (95%-eis) van de moedermaatschappij in de (klein)dochtermaatschappij(en).

4. Vrijstelling voor branche-eigen producten;
Door de bestaande regeling voor personeelskorting in de vorm van een gerichte vrijstelling in de WKR te continueren komt Wiebes tegemoet aan werkgevers met relatief veel deeltijders en daardoor een relatief lage loonsom zoals dat in de detailhandel veel voorkomt.

5. Wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen;
Om aan de wensen van een aantal werkgevers tegemoet te komen en om de begrijpelijkheid te verbeteren zal in de WKR een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd ten aanzien van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. 

Verlaging vrije ruimte
De verlaging van de vrije ruimte tot 1,2% is noodzakelijk om vorenstaande maatregelen budgetneutraal in te kunnen voeren, aldus Wiebes.

De maatregelen worden in deze brief nader toegelicht en zullen worden meegenomen in het met Prinsjesdag in te dienen wetsvoorstel Belastingplan 2015, zodat ze per 1 januari 2015 kunnen worden ingevoerd.

Bron: Fiscanet

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven