Blijf op de hoogte

« Terug

Wet Aanpak Schijnconstructies: gevolgen voor loonstrook en betaling aan werknemers

15 jul

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), welke op 1 juli 2015 intreedt, heeft grote gevolgen voor de inrichting van de loonstrook en de uitbetaling van het netto loon aan werknemers.

Op 2 juni 2015 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies. Deze wet heeft tot doel om uitbuiting en onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tussen werkgevers te bestrijden.

De belangrijkste maatregelen in een notendop:

Loonstrook, onkostenvergoedingen en verrekeningen

Iedere werknemer moet verplicht een loonstrook ontvangen waaruit blijkt dat het volledige minimumloon wordt uitbetaald. Een deel van het minimumloon uitbetalen als onkostenvergoeding (huisvestingskosten, reiskosten) is niet langer toegestaan. Ook het verrekenen van vorderingen met het minimum loon is niet langer toegestaan. Dit om te voorkomen dat de werknemer in een situatie kan komen waarin hij noodzakelijke uitgaven niet meer kan betalen. Om te garanderen dat een werknemer het wettelijk minimumloon ontvangt, zijn verrekeningen met en inhoudingen op het wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2016 niet meer toegestaan. Een werkgever moet het ten onrechte verrekende of ingehouden bedrag alsnog betalen aan de werknemer, op straffe van een last onder dwangsom.

Girale loonuitbetaling

De meeste werknemers krijgen hun loon van de werkgever giraal betaald, dat wil zeggen gestort op hun bankrekening. Toch komt het ook voor dat werknemers hun loon contant van hun werkgever ontvangen. De WAS schrijft voor dat vanaf 1 januari 2016 het minimumloon giraal moet worden uitbetaald. Contante betaling van het minimumloon is niet langer toegestaan, omdat dit zeer fraudegevoelig is en feitelijke onderbetaling kan versluieren. De minister denkt hierbij aan de situatie waarin de werkgever werknemers verzoekt een kasbewijs te tekenen dat zij hun loon uitbetaald hebben gekregen, waarbij de werknemers voor een hoger bedrag tekenen dan het bedrag dat zij daadwerkelijk ontvangen. Ook denkt de minister aan de situatie waarin kwitanties worden vervalst, zoals het ondertekenen van de kwitantie door iemand anders dan de werknemer die recht heeft op het op de kaskwitantie vermelde loon, of het laten ondertekenen van blanco kwitanties door werknemers.

Naleving en handhaving CAO's

Cao-partijen kunnen de minister verzoeken de cao-bepalingen algemeen verbindend (avv) te verklaren. Inwilliging van dit verzoek heeft tot gevolg dat ook werkgevers die geen lid zijn van de betrokken werkgeversorganisatie, maar wel onder de werkingssfeer van de cao vallen, verplicht zijn zich aan de avv-bepalingen te houden. Op verzoek van cao-partijen kan vanaf 1 juli 2015 de avv van een cao worden verlengd met een maximum van een jaar. Zo kan worden voorkomen dat een niet bij een werkgeversorganisatie aangesloten werkgever minder aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aanbiedt in de periode dat de duur van de cao is verstreken en er nog geen nieuwe cao geldt ('avv-loze periode'). De avv is slechts eenmalig te verlengen. Dit in tegenstelling tot de cao die telkens met maximaal een jaar kan worden verlengd. Voor de verlenging van de avv moeten cao-partijen gezamenlijk ten minste één maand voor het einde van de avv-periode een verzoek indienen. Van die verlenging wordt vooraf, voor het beëindigen van het oorspronkelijke besluit tot avv, mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Inspectie SZW waakt als toezichthouder ervoor dat de Wet Minimum Loon (WML) wordt nageleefd. Op dit moment heeft zij niet de bevoegdheid informatie door te geven aan cao-partijen of aan hun handhavingsinstanties, als blijkt dat een werkgever wel het minimumloon betaalt, maar er indicaties zijn dat de cao niet wordt nageleefd. Dit gaat vanaf 1 juli 2015 veranderen. Vanaf dan kunnen de Inspectie SZW en werkgevers- en werknemersorganisaties gegevens uitwisselen als zij vermoeden dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt. Hiervoor zal een wettelijke grondslag worden opgenomen in de WML.

 

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven