Blijf op de hoogte

« Terug

Prinsjesdag 2016 en Belastingplan 2017

26 sep

Vorige week heeft het Kabinet op Prinsjesdag haar plannen voor 2017 bekend gemaakt. Een onderdeel hiervan is het Belastingplan 2017.

Hierbij geven wij u een beknopt overzicht van de belangrijkste fiscale wijzigingen. Wij willen u er op wijzen dat dit nog slechts voorstellen zijn en dat het Belastingplan 2017 op onderdelen en details dus nog kan wijzigen.

 1. Vennootschapsbelasting en BV's
 • Verlenging eerste schijf Vennootschapsbelasting

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting waarin 20% vennootschapsbelasting verschuldigd is, wordt verlengd van € 200.000 naar € 250.000. De eerste schijf zal in 2018 (€ 300.000) en 2021 (€ 350.000) verder worden opgerekt.

 • Uitfaseren van het pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 januari 2017 is een verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk.
De DGA heeft vanaf die datum drie mogelijkheden:

- Afkoop van het pensioen met een belastingkorting;
- Omzetting van het pensioen in een spaarvariant oudedagsverplichting;
- Handhaving van de opgebouwde pensioenrechten in de eigen BV.

Wat het meest voordelig is, zal van geval tot geval verschillend zijn. Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 zal hier door ons in voorkomende gevallen een apart advies over worden uitgebracht.

2.  Loonbelasting

 • Voor werknemers met een laag loon (LIV) kunt u als werkgever in 2017 een loonkostenvoordeel ontvangen. Er dient dan wel sprake te zijn van een arbeidscontract van minimaal 1.248 uur op jaarbasis.
  De premiekortingen voor ouderen (56+) en arbeidsgehandicapten worden naar beneden bijgesteld.
Regeling  Premiekorting 2016  Premiekorting 2017
 100 - 110% Wet minimumloon (LIV) Nihil  € 2.000
 110 - 120% Wet minimumloon (LIV) Nihil  € 1.000
 Ouderen 56+ € 7.000  € 6.000
 Arbeidsgehandicapten € 7.000  € 6.000
 Banenafspraak divers  € 2.000

3. Inkomstenbelasting

 • Tarieven en schijven

De start van de 52%-schijf wordt iets opgerekt van € 66.421 in 2016 naar € 67.072 in 2017.
Het tarief in de middelste schijven zal dalen van 40,8% in 2016 naar 40,4% in 2017.

 • Hypotheek eigen woning

De maximaal te verkrijgen hypotheek ten opzichte van de waarde van de eigen woning gaat per 1 januari 2017 omlaag naar 101% van de woningwaarde.
Vanaf 2018 kan niet meer worden geleend dan de waarde van de woning.

Een woning 'in aanbouw' kwalificeert fiscaal als een eigen woning van het tijdstip van het sluiten van de koop-aanneemovereenkomst en - bij wijze van fictie - vanaf 6 maanden voorafgaand aan de start van de feitelijke bouwwerkzaamheden.

Bij het omzetten van de lopende financiering naar een nieuwe lening met een lagere rente is veelal boeterente verschuldigd. Om te voorkomen dat de boeterente ineens moet worden betaald, wordt vaak gekozen voor een zogenaamde "rentemiddeling". Over de nieuwe rentevasteperiode wordt dan gekozen voor een rente plus een opslag, waarbij de opslag bestaat uit de uitgesmeerde boeterente en een opslag voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen.
Bij Beleidsbesluit is nu goedgekeurd dat de 'uitgesmeerde' boeterente fiscaal aftrekbaar blijft als kosten van de eigen woningschuld. De opslag voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen van de hypothecaire lening bij verkoop is niet aftrekbaar. De opslag moet worden afgesplitst, maar die splitsing kan achterwege blijven en de gehele vergoeding is als rente aftrekbaar indien het totaal van de opslagen niet meer dan 0,2% bedraagt.

 • Tijdklem kapitaalverzekering eigen woning

Veel eigen woning bezitters hebben een kapitaalverzekering of een spaarverzekering voor de eigen woning afgesloten. De uitkering uit deze kapitaalverzekering of spaarverzekering blijft onder voorwaarden belastingvrij. Eén van de voorwaarden is dat, afhankelijk van de hoogte van de vrijstelling, minimaal 15 of 20 jaar premie moet zijn betaald. De zogenaamde 'tijdklem'.
Ook als niet aan de minimale periode van premiebetaling is voldaan, is de uitkering in de hieronder genoemde situaties onbelast:

- bij einde van het fiscale partnerschap (zoals bij echtscheiding);
- bij verkoop van de eigen woning als op dat tijdstip nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat;
- bij schuldhulpverlening;
- indien is vastgesteld dan de belastingplichtige niet meer in staat is om de lasten van zijn woning te voldoen.

Voorwaarde is wel dat de uitkering op de kapitaalverzekering wordt aangewend ter aflossing van de schuld op de eigen woning.

 • aanpassing vermogenrendementsheffing (Box 3)

De heffing in Box 3 (spaar- en beleggingsvermogen) wordt per 1 januari 2017 ingrijpend gewijzigd. Het forfaitaire rendement (nu vastgesteld op 4% van het gehele vermogen, resulterend in een belastingdruk van 1,2%) wordt vanaf 1 januari 2017 gebaseerd op de landelijk gemiddelde verdeling van het Box 3 - vermogen over spaargeld én beleggingen. Voor spaargeld wordt een forfaitair rendement van 1,63% gehanteerd en voor beleggingsvermogen van 5,5%.

Box 3 heffing in 2017:

Vermogen   Vermogensmix sparen/beleggen  Forfaitair rendement  Belastingdruk
 0 - 25.000    Vrijgesteld  
 25.000 - 100.000  67% sparen / 33% beleggen  2,88%  0,86% (nu 1,2%)
 100.000 - 1.000.000  21% sparen / 79% beleggen  4,62%  1,39% (nu 1,2%)
 > 1.000.000  0% sparen / 100% beleggen  5,42%  1,63% (nu 1,2%)

 • afschaffing aftrek uitgaven monumentenpanden

Per 1 januari 2017 wordt de aftrek van de kosten van onderhoud van rijksmonumenten afgeschaft. Er komt een overgangsregeling voor onomkeerbare financiële verplichtingen voor onderhoudsuitgaven die zijn aangegaan vóór 2017.


4.  Schenkingsrecht

 • Per 1 januari 2017 wordt het weer mogelijk om eenmalig maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken voor een woning van een begiftigde tussen de 18 en 40 jaar. Voor de vrijstelling geldt geen beperking voor een familierelatie. De vrijstelling is dus niet beperkt tot schenkingen tussen ouders en kinderen. Eerder gedane, verhoogde belastingvrije schenkingen, moeten wel weeer op de vrijstelling in mindering worden gebracht.

Bron: Belastingbelangen

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven